Chronologische volgorde van het  onderzoek naar toekomstige huisvesting van onze kerkelijke gemeente.

 

2008

Commissie Passend Huis krijgt de opdracht om te onderzoeken welke huisvestingsmogelijkheden er zijn te realiseren binnen een termijn van 5 jaar.

 

3 scenario’s worden nader onderzocht:

• Nieuwbouw

• Verbouw Swettekerk

• MFC

 

30-11-11

Rapport Passend Huis wordt opgeleverd tijdens een gemeenteavond (alle gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld het rapport of digitaal of analoog te verkrijgen) Verzoek om in te stemmen met het verder uitwerken van de scenario’s MFC en verbouw Swettekerk. Commissie Passend Huis wordt ontbonden.

 

20-12-11

Kerkenraadsvergadering, stemt in met de vervolgprocedure 2012

Werkgroep MFC o.l.v. Theunis Piersma gaat van start.

 

06-2013

Rapport “No of Nea” is definitief.

 

13-06-13

Gemeenteavond waarin de twee varianten uit het rapport “No of Nea” worden besproken o.l.v. ds. P. Beintema. (emotionele kanten van de zaak)

 

20-06-13

Kerkenraadsvergadering, evaluatie gemeenteavond 13-06-13. Kerkenraad kan instemmen met opgestelde planning (als losse bijlage bij de Boustien toegevoegd).

 

Mededeling in de Boustien juli/augustus 2013.

 

04-09-13

Gemeenteavond. Notulen 13-06-13 en overzicht opmerkingen besproken. Vandaag de zakelijk kant van het verhaal aan de orde. O.a. presentatie van dhr. S. Ytsma

 

18-09-13

Kerkenraad, concept voorgenomen besluit wordt besproken (23 stemgerechtigden aanwezig, 19 voor, 3 tegen, 1 blanco) Besloten om op volgende gemeenteavond een peiling te houden).

 

8-10-13

Gemeenteavond. Notulen 4 september vastgesteld. (ook vermeld in Boustien oktober 2013) Toelichting op voorgenomen besluit. Peiling 63 voor, 25 tegen en 2 ongeldig.

 

15-10-13

Kerkenraad, voorstel tot participatie in MFC in stemming. 17 voor, 2 tegen en 1 blanco. Voorstel wordt aangenomen.

 

20-10-13

Afkondiging in kerk over besluit kerkenraad.

 

Notulen en besluit vermeld in Boustien november 2013.

 

11-09-13

Presentatie rapport “No of Nea” aan het dorp door bestuur i.o.

 

Bestuur i.o. wordt aangesteld en gaat aan de slag.

 

Sept./Okt. 15

Briefwisseling tussen bestuur i.o. MFC en CvK over o.a. aankoopbedrag Mienskip.

 

19-11-15

Gesprek bestuur i.o. en o.a. CvK, bestuur deelt mee definitief af te zien van MFC op plaats Mienskip. Geen sluitende exploitatie mogelijk.

 

08-12-15

Moderamen, ontstane situatie kort besproken.

 

16-12-15

Kerkenraad, W. Slomp geeft uitleg over stand van zaken.

 

15-01-16

Bestuur i.o. stuurt brief naar college van B. en W. Exploitatie is niet haalbaar, verzoekt om toestemming om onderzoek te doen naar MFC bij Talmahus.

 

Vermelding van bovenstaand in Doarpskompas januari 2016.

 

Stand van zaken MFC in Boustien februari 2016.

 

28-04-16

Gemeenteavond. O.a. presentatie van Jan Sijtsma. Geeft aan de “Talma variant” o.a. gedaan te hebben om het bedrag van 800K veilig te stellen. CvK heeft een vragenlijst gemaakt die ingevuld en opgestuurd kan worden.

 

Boustien juli/aug 2016

uitslag vragenlijst MFC en uitleg over zgn. tweesporenbeleid.

 

Boustien november 2016 stukje over MFC.

 

Boustien maart 2017

uitgebreid stukje over Doarpshûs Feanwâlden.

 

10-05-17

Gemeenteavond, o.a. een presentatie van H. van Breeden namens de

werkgroep MFC.

 

30-05-17

Inloop direct aanwonenden 06-06-17 Inloop voor hele dorp.

 

Boustien juli/aug 2017

Voortgang MFC Boustien.

 

nov 2017

Voortgang MFC.

 

14-12-17

Gemeenteavond informerend over laatste stand van zaken.

 

20-12-17

Kerkenraad geeft aan nog steeds achter besluit van 15-10-13 te staan.

 

24-12-17

afkondiging in kerkdienst over standpunt kerkenraad.

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken