Van de Kerkrentmeesters

 

 

MFC nieuws

 

In dit nummer van de Boustien staat het besluit van de kerkenraad om de Mienskip te verkopen aan de Stichting Doarpshûs MynSkip.

Nu bereiken ons geluiden, dat sommige mensen niet begrijpen waarom we als kerk de verkoopsom van de Mienskip niet in geld ontvangen, maar in de vorm van een hypothecaire lening.

De kerkenraad handelt hiermee op basis van het besluit van 15 oktober 2013 waarin letterlijk staat: “Gedurende een periode van minimaal 10 jaar zal de Protestantse gemeente Feanwâlden/Feanwâldsterwâl ter compensatie voor het inbrengen van het gemeenschapscentrum De Mienskip, een gereduceerde huur betalen”.

De uiteindelijk vorm waarin deze beslissing is gegoten, is het verstrekken van een hypotheek i.p.v. het inbrengen van de Mienskip. Het gereduceerde huurtarief wordt als het ware bereikt door de aflossing van € 10.000,-/jr gedurende 20 jaren. Anders gezegd de Stichting Doarpshûs MynSkip betaalt voor de Mienskip

€ 200.000,- aan de kerk uitgespreid over 20 jaren.

Ook bereiken ons geluiden, dat het bedrag van

€ 200.000,- te weinig is. De taxatie is door een erkend NVM makelaar recentelijk vastgesteld op € 206.000,- De suggestie dat bedrijfspanden dezelfde stijging laten zien als woonhuizen is niet waar.

Voor de Stichting Doarpshûs MynSkip is het nodig om voldoende middelen te hebben om het Doarpshûs te kunnen bouwen. Door op deze wijze te handelen draagt de kerk ook zijn steentje daaraan bij.

Wij begrijpen dat u nog vele vragen kunt hebben. Op 13 december a.s. wordt in de Mienskip vanaf 19.30 uur tot circa 21.30 uur een inloopavond georganiseerd om in gesprek te gaan met leden van het CvK m.b.t. het besluit. Ook is het mogelijk om het laatste schetsplan van de architect te zien.

U bent van harte welkom.

 

M.v.g.

Voorzitter CvK

Wander Slomp

 

 

 

 

 

Voor informatie over de besluitvorming in de afgelopen jaren:  klik hier

 

 

 

 

 

 

 

Besluit verkoop Mienskip.

 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 31 oktober j.l. gestemd over de verkoop van de Mienskip aan het stichtingsbestuur MynSkip van het nog te realiseren doarpshûs. De uitslag van de stemming was dat er 20 kerkenraadsleden voor de verkoop stemden en 3 tegen. Met deze uitslag kan de Mienskip dus verkocht worden. Hieronder treft u de volledige tekst aan waarover, na een uitvoerige uitleg en discussie, is gestemd.

 

Besluit kerkenraad Protestantse gemeente Feanwâlden/Feanwâldsterwâl inzake verkoop Mienskip aan de Stichting Doarpshûs MynSkip.

De kerkenraad Protestantse gemeente Feanwâlden/Feanwâldsterwâl, hierna te noemen de PGFF, dient een besluit te nemen inzake de verkoop van de Mienskip aan de Stichting Doarpshûs MynSkip. Dit op basis van de Kerkorde en Ordinantie van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarin is opgenomen dat de kerkenraad zijn voorafgaande instemming dient te geven indien er gebouwen worden verkocht, die ten behoeve van de erediensten of anderszins van belang zijn voor het leven en werken van de gemeente, zoals dit is geregeld in de ordinantie 11 artikel 1 lid 5. Dit besluit is dus noodzakelijk, omdat het de verkoop van het verenigingsgebouw van de Gemeente betreft. Het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Fryslân van de Protestantse Kerk in Nederland) heeft deze verkoop reeds goedgekeurd.

Onderstaande overwegingen en besluiten zijn een vervolg op het genomen besluit van  de kerkenraad op 15 oktober 2013, waarbij besloten is om onder voorwaarden te participeren in een stichting met het doel te komen tot overdracht van zalencentrum de Mienskip aan een nieuwe stichting. Op 8 juli 2018 is deze nieuwe stichting opgericht onder de naam: “Stichting Doarpshûs MynSkip”.

 

De onderhandelingsresultaten zijn:

- een verkoopbedrag van € 200.000,00 kosten koper (k.k.) voor het

  zalencentrum De Mienskip met de daartoe behorende percelen.

- dat de Stichting Doarpshûs MynSkip de verschuldigde koopsom

  van € 200.000,00 schuldig blijft (dus leent van de Gemeente) en

  als zekerheid het recht van hypotheek verstrekt zolang de lening

  niet is afgelost. De lening wordt jaarlijks lineair afgelost.

  Uitgangspunt is een renteloze lening of een lening met een lage

  rente met een looptijd van 20 jaar. Indien het voor de Stichting

  Doarpshûs MynSkip niet mogelijk is om het recht van hypotheek te

  verstrekken om wat voor reden dan ook, dan dient zij de koopsom

  te voldoen tijdens het passeren van de notariële akten.

- een huurcontract voor een periode van 10 jaren, met recht op

  verlenging van de  huurovereenkomst voor steeds een periode van

  5 jaren. PGFF betaalt hiervoor een huurbedrag dat bij aanvang op

  jaarbasis € 24.000 ,- (inclusief gas, water en licht en exclusief

  consumpties) bedraagt. Indexatie is maximaal het

  inflatiepercentage (Consumentenprijsindexcijfer). De huur betreft

  een package-deal en is dus onafhankelijk van de mate van gebruik

  door de huurder, dewelke zich vanzelfsprekend wel redelijk zal

  opstellen.

  De grote zaal is geschikt voor minimaal 300 zitplaatsen.

 

Anders dan het besluit van de kerkenraad van 13 oktober 2013 zal:

 

- er niemand vertegenwoordigd zijn namens onze PGFF in het

  dagelijkse bestuur van Stichting  Doarpshûs MynSkip. Er is dan

  ook geen sprake van participeren in, in de zin van mede eigenaar

  zijn, er zal uitsluitend sprake zijn van een huurrelatie. We

  zullen wel invloed krijgen via de gebruikersgroepen;

- er geen sprake van zal zijn dat de kerk de eerste gesprekspartner

  is om het Doarpshûs over te nemen in het geval dat de stichting

  niet langer in staat is om de exploitatie rond te krijgen;

- de huidige Mienskip niet “om niet” worden ingebracht en waarbij

  de PGFF vervolgens een gereduceerd huur zal betalen (voorstel is

  zoals boven verwoord).

 

De motivatie voor bovengenoemde punten is, dat de PGFF geen risico wil nemen betreffende de exploitatie van het nieuwe Doarpshûs en bovendien zal de gemeente Dantumadiel de eerste aangewezen instantie zijn om bij problemen naar oplossingen te zoeken. Wel zal het huurcontract zodanig moeten zijn, dat de PGFF  blijvend kan huren onder dezelfde condities bij eventuele problemen. Zoals al eerder is vermeld zal de PGFF vertegenwoordigd zijn in diverse gebruikerscommissies door leden van de PGFF.

Door de Mienskip niet “om niet” in te brengen, is ingegeven om het financiële risico te beperken. Immers de PGFF heeft geen invloed op de exploitatie en verkrijgt wel een ijzersterk zekerheidsrecht, namelijk het recht van hypotheek.

Momenteel en in de komende periode vinden er besprekingen plaats

voor nadere detaillering, voorbereiding koopcontract en huurcontract.

 

 

Het rapport “No of nea” en met name de punten in bijlage 3 worden als leidraad gehanteerd. Het College van Kerkrentmeesters zal zich laten bijstaan door een juridisch adviseur.

Verkoop van de huidige Mienskip impliceert ook dat het huidige personeelsbestand (beheerpersechtpaar en een oproepkracht), hoe jammer dat ook is, moet worden ontslagen. Het ontbinden van arbeidsrelaties kost geld (wachtgeldregelingen en transitievergoe-dingen). De kerkrentmeesters zullen zich ook hier laten bijstaan door een juridisch adviseur.

 

De volgende besluiten worden voorgesteld:

1. De huidige Mienskip te verkopen aan de Stichting Doarpshûs

    MynSkip voor een prijs van € 200.000 k.k. en daarbij uit te

    gaan van bovengenoemde onderhandelingsresultaten;

2. Een lening te verstrekken voor € 200.000 met hypothecaire

    zekerheid aan de Stichting Doarpshûs MynSkip op basis van het

    bovengenoemde onderhandelingsresultaten;

3. De huurovereenkomst met de Stichting Doarpshûs MynSkip af

    te sluiten op basis van bovengenoemde

    onderhandelingsresultaten;

4. De aanpassingen van het besluit van 13 oktober 2013, zoals

    verwoord, in dit memo over te nemen;

5. Uitvoering van bovengenoemde besluiten en nadere detaillering

    over te laten aan het College van Kerkrentmeesters van de PGFF

    bijgestaan door één of meerdere juridische adviseur(s).

 

Hans van Breeden

Scriba.

 

 

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken