Contactadressen  van het pastoraat.

 

Voor pastorale hulp kunt u contact opnemen met onderstaande pastoraal medewerksters of ouderlingen:

 

Ytje Hinke Attema-Tolsma (gehele pastoraat excl jonge gezinnen van 20-ca.40 jaar), 06-44690976,

y.attema@upcmail.nl

 

Ypie Veenstra-Bakker (opbouwwerker jonge gezinnen),

06-27378939

gjveenstra.bakker@solconmail.nl

 

 Lia Hengst-Veenbaas,

Anthony Fokkerlaan 16,

0511-471475

liahengst@hotmail.com

 

Jarig Komrij,

Johanneswâld 46,

06-53335033

j.komrij1@kpnplanet.nl

 

Griet Strikwerda-Jongsma,

Stinswei 18

0511-474208

grietstrikwerda@gmail.com

 

Wijkteam coördinator:

Maartje Aalberts-Baarda,

Markolstrjitte 1

0511-477000

maartjeakkebaarda@hotmail.com

 

© 2014 Kerkplein Veenwouden

En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken